Περιγραφές-Πληροφορίες

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δήμου Καβάλας 2014-2000

Γενική περιγραφή

Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Καβάλας προκύπτει ως παράγωγο του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα 2015-2019 (ΕΠ). Εκεί προέκυψαν 17 δυνητικές κατευθύνσεις ανάπτυξης για την περιοχή που με βάση το μοντέλο ανάπτυξης της στρατηγικής (έξυπνης) εξειδίκευσης, κατέληξαν στους εξής 4 στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης: α) στον τομέα του Τουρισμού-Πολιτισμού, β) στον Αγροδιατροφικό τομέα και τη μεταποίησή του, γ) στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε συνδυασμό με την Επιχειρηματικότητα (ΕΤΑΚ), και δ) στον τομέα της Βιώσιμης πόλης (δήμου) που περιλαμβάνει την Κοινωνική Μέριμνα και την προστασία του Περιβάλλοντος. Κεντρική στόχευση του ΕΠ αποτελεί η βελτίωση της ελκυστικότητας του Δήμου.

Επενδυτικές δυνατότητες για την ανάπτυξη των παραπάνω τομέων κατά την έναρξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, εντοπίστηκαν κυρίως σε τρία βασικά εργαλεία που στο σύνολό τους αποτελούν προγράμματα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ): 1) Στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), 2) στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού (ΟΧΕ Εγνατίας Οδού), και 3) στην Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ/Leader-Περιλαμβάνει 2 διακριτά προγράμματα, ένα μονοταμειακό-ΕΠΑΛΘ και ένα πολυτεμειακό-ΕΠΑΛΘ & ΕΓΤΑ).

Πηγή: https://kavala.gov.gr/o-dimos/Stratigikos-Sxediasmos/astiki-anaptiksi

Δείτε αναλυτικά τα έργα της ΣΒΑΑ Καβάλας

Κατεβάστε το αναλυτικό κείμενο της ΣΒΑΑ Καβάλας (PDF)

Facebook: https://www.facebook.com/urbankavala.gr

Επίσημη ιστοσελίδα της ΣΒΑΑ Καβάλας: www.urbankavala.gr